Provozní řád ZKO 308 Moravská Třebová

Image 01

Právo užívat cvičiště včetně jeho veškerého vybavení mají členové kynologické organizace a hosté. Při užívání cvičiště i klubovny /budovy/ jsou členové a hosté klubu povinni se řídit tímto Provozním řádem a rozhodnutími Výboru ZKO.

1. Na cvičiště mají přístup pouze členové klubu a hosté se zdravým a řádně očkovaným psem. Hosté mají přístup za podmínek schválených Členskou schůzí.

2. Členové i hosté se ve výcvikové dny řídí pokyny výcvikáře, členů výboru nebo pověřené osoby.

3. V prostorách klubovny a celého cvičiště jsou členové klubu i hosté povinni udržovat pořádek a čistotu. Po svém psu jsou všichni povinni ihned odklidit výkaly.

4. Venčení psů probíhá mimo cvičiště.

5. Platí zákaz vstupu psů do klubovny i dalších prostor budovy ZKO.

6. Členové klubu, hosté a další osoby odpovídají za škodu, kterou způsobí sami, popřípadě jejich zvířata na majetku ZKO nebo ostatním osobám na cvičišti. Tuto škodu jsou povinni uhradit penězi nebo uvést věc do původního stavu na vlastní náklady, a to neprodleně po tom, co se škoda stala nebo byla zjištěna.

7. V prostorách cvičiště lze odkládat psy pouze do přidělovaných kotců, anebo uvazovat k úvazovým kolíkům. Zakazuje se uvazovat psy k překážkám, maketám nebo plotovým sloupkům.

8. Kotce jsou přednostně přidělovány členům s pravidelnou docházkou ve výcvikové dny. Pravidelnost docházky sleduje výcvikář a rozhoduje i o přidělení kotců.

9. Ve výcvikové dny se na cvičišti zakazuje volné pobíhání psů. Pohyb psů na verandě je možný po dohodě a v odůvodněných případech – nácvik socializace apod.

10. Členové klubu mají při výcviku přednost před hosty. Členové připravující se na zkoušky a závody mají přednost před ostatními členy.

11. Členové mohou cvičiště využívat i v jiné, než cvičební dny. Odpovídají plně za svoji činnost bez přítomnosti výcvikáře a za případné škody způsobené sobě, psovi, další osobě či na majetku ZKO

12. Členové, hostující a účastníci základních kurzů se scházejí na cvičišti ve cvičební dny odsouhlasené členskou schůzi, případně v jiné dny po dohodě s výcvikářem.

13. Členové nesmí v jiné než výcvikové dny umožnit vstup na cvičiště psům známých, příbuzných apod. Ve výcvikové dny je to možné po dohodě s výcvikářem nebo členy výboru.

14. Každý člen ZKO:
•        zodpovídá za škody a úrazy způsobené svým psem, vzniklé škody hradí na své náklady
•        dbá pokynů výcvikáře a výboru ZKO
•        má včas zaplaceny členské příspěvky tzn. do 31.12. kalendářního roku, výše členských příspěvků na následující rok je odsouhlasená na každoroční výroční schůzi
•        zúčastňuje se brigád
•        dodržuje cvičební dobu, zejména její začátek, svým jednáním neruší ani nijak neohrožuje ve výcviku ostatní členy.
•        na cvičiště dochází pouze se zdravým psem, který nejeví známky nemoci a má platné očkování. Háravé feny mají přístup po dohodě s výcvikářem
•        při výcviku se ke psu chová ohleduplně, psa nepřetěžuje, netýrá ho, ani ho neúměrně netrestá. Stejným způsobem se chová ke psu i mimo cvičiště a na veřejnosti
•        cvičiště a jeho zařízení udržuje v pořádku a čistotě, neničí zařízení, a svým chováním zabraňuje vzniku škod na zařízení cvičiště.
•        venčí psa mimo cvičiště a v případě znečištění výkaly odstraní a dá na příslušné místo
•        stejně ohleduplně se chová i cestou na cvičiště - v okolí obytných domů
•        Je zakázáno vázat psy k pletivu, překážkám, či takovým způsobem, že by mohli ohrozit kolemjdoucí osoby nebo psy, nebo jim bránit v pohybu. V době výcvikových hodin je zakázáno volné pobíhání pobíhaní psů, u agresivních jedinců je nutné používání náhubků. Toto ustanovení platí zejména v době obrany, kdy musí být psi v kotcích, autech nebo u úvazných kolíků mimo cvičiště! Pokud výcvikář nestanoví jinak. U úvazných kolíků jsou psi upoutáni vždy s náhubkem!
•        Psa člen odkládá jen na určené místo (odkládací kotce). Odkládací kotce jsou majetkem ZKO, není možné si je jednotlivými členy nárokovat za vlastní. Je ovšem výhodnější bude li jeden kotec používat stabilně jeden pes, přednost mají členové s pravidelnou docházkou. Určuje výcvikář.
•        Člen dle svých možností a schopností pomáhá při akcích pořádaných ZKO
•        člen nesmí svým chováním a jednáním poškozovat jméno organizace a jejich členů.
•        Dodržuje platné zákony a chová se podle nich.


  15. Klíče
Klíče jsou vydávány proti podpisu a schválené kauci a při ukončení členství v ZKO musí být vráceny. Klíče od klubovny vrátí i členové, kteří nemají pravidelnou docházku ve výcvikové dny, ponechají si pouze klíče od brány. O pravidelné docházce rozhodne výcvikář.

  16. Výbor ZKO doporučuje členům organizace:
Znát zkušební řády sportovní kynologie – NZŘ a IPO
Sledovat nástěnku ZKO a webové stránky ZKO, kde jsou zveřejňovány aktuální informace o dění v ZKO, o kynologických akcích a o cvičební době.
Uzavřít pojištění odpovědnosti za škody způsobené svým psem

17. Závažné nebo opakované porušení tohoto Provozního řádu může být důvodem pro vyloučení z klubu nebo zrušení hostování.

18.Výbor ZKO je oprávněn rozhodnout o změnách a o doplnění tohoto „Provozního řádu “.

Tento Provozní řád ZKO 308 Moravská Třebová byl schválen Členskou schůzí dne 4.1. 2014 a tímto dnem vstupuje v platnost.Dokument je možno stáhnout zde